دعاوی ملکی

دعاوی ملکی متنوع و گوناگون است و ذیلا اشاره کوتاهی به انواع ان خواهد شد 
دعوی الزام به تنظیم سند
دعوی تخلیه وخلع یداز مال مشاع و مال مغصوب  موضوع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی   
دعوی  مالک و مستاجرموضوع قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 
دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه وکلیه دعوی مربوط به قانون موجر و مستاجر 56 
دعاوی مربوط به املاک مجاور موضوع  لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز به املاک مصوب سال 58 شورای انقلاب 
دعاوی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی دولتی برای طرح های دولتی و نظامی مصوب سال 58 شورای انقلاب 
دعاوی مربوط  بوط به مواد 147 و 148 قانون ثبت و اصلاحات بعدی آن 
کلیه دعوی مربوط به قانون افراز و تقسیم مال مشاع 
دعاوی ملکی محدود و منحصر به موارد پیشه گفته نیست و بسیار متنوع و گوناگون می باشد واحصا همه انها خارج از حوصله این مقاله کوتاه است . بعضا در مورد املاک و رفع تصرف آز انها میتوان با شرایط ویژ دعوای کیفری  نیز مطرح نمود که فعلا موضوع بحث نیست .


 


 


URL : http://www.rohanilawoffice.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=160608